missie

De Schakelschool biedt onderwijs op maat voor kinderen met een attest type 3, type 9 en type basisaanbod met aandacht voor het welbevinden en met oog op de totale persoonlijkheidsontwikkeling; ELKE SCHAKEL TELT! :

 • Alle personeelsleden (leerkrachten, paramedici, orthopedagoog, psycholoog, directeur, MVD-personeel, busbegeleiders) dragen bij aan het ‘samen-school’ maken.
 • Alle leerlingen in de klas worden betrokken en zijn een belangrijke schakel om samen verder te ontwikkelen.
 • Contact met ouders en externen is een belangrijke troef om als netwerk SAMEN op 1 lijn te zijn.
 • Elke leerdomein komt aan bod en samen werken we zo aan de totale persoon: cognitief, socio-emotioneel, talenten, moreel, lichamelijk/motorisch, communicatie
 • De 5 waarden (respect, leerplezier, zelfvertrouwen, zelfstandigheid, wereldburger) vormen een leidraad doorheen de werking waarbij we deze waarden verder laten ontwikkelen bij leerlingen, personeelsleden en ouders. Deze 5 waarden zijn elk een even belangrijke schakel in onze school.

visie

Wij bieden onderwijs aan kinderen met een attest type 3, type 9 en type basisaanbod. Zowel kleuters (attest type 3 of type 9), als lagere schoolkinderen (attest type basisaanbod, type 3 of type 9) kunnen bij ons terecht alvorens de overstap te maken naar het secundair onderwijs.

 

We werken dagelijks aan 5 kernwaarden die ook voornaam zijn binnen het GO!: zelfvertrouwen, leerplezier, zelfstandigheid, burgerzin en respect. Door het nastreven van deze waarden creëren we rust EN zetten we extra in op welbevinden.

We doen dit door op elk niveau (leerling, klas, deelwerking, team en school )onze successleutels in te zetten, namelijk:

 • de leerkracht als rolmodel
 • opvolgen en aanwezigheid
 • helpen, steunen, sturen
 • positief bekrachtigen
 • nieuwe kansen en herstelgebaar bieden
 • zelfcontrole bewaren
 • netwerk en verbondenheid

 • Wij bieden onderwijs op maat: wij werken met een aangepast doelenkader; vertrekken vanuit ontwikkelingsdoelen en/of eindtermen en stellen een individueel handelingsplan op.
 • Wij werken aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling, we werken aan elk aspect van de ontwikkeling: cognitief, socio-emotioneel, talenten, moreel, lichamelijk/motorisch, communicatie, …
 • Wij werken met een jaarthema om de 5 kernwaarden eigen te maken. Elk schooljaar staat er een andere waarde in de kijker. Door middel van stimulerende activiteiten gaan we dieper in op het jaarthema en maken we ons de waarde eigen; gelijktijdig worden ook de andere waarden daaraan gekoppeld.
 • We laten onze leerlingen de leerstof actief beleven door verschillende activerende werkvormen te gebruiken.
 • We werken rond het maatschappelijk bewustzijn door de lessen wereldoriëntatie, leeruitstappen,…
 • Wij bieden klasinterne begeleiding door de zorgleerkracht, logopedist, ergotherapeut, kinesist en/of psycholoog/orthopedagoog.
 • We bieden extra paramedische begeleidingen indien dit aangewezen is.
 • Wij streven ernaar om ouders en externen zoveel mogelijk te betrekken, samen te werken met hen én elkaar te erkennen in de rol van expert.

Elk deelteam legt eigen accenten, maar onze gezamenlijke schoolwerking is gebaseerd op de volgende principes:

Houding naar onze leerlingen:

 • wij zetten in op verbinding met alle leerlingen door het opbouwen van een vertrouwensrelatie,
 • wij bieden onderwijs op maat: werken op het tempo en niveau van de leerling, met aandacht voor de zone van naaste ontwikkeling,
 • welbevinden en zelfvertrouwen staan centraal in het leerproces van onze leerlingen,
 • wij sluiten aan bij de leefwereld van de leerlingen (actualiteit, conflicten… worden verwerkt in de lessen),
 • wij bieden functionele activiteiten aan met het oog op de persoonlijke en maatschappelijke zelfredzaamheid,
 • wij gaan uit van een open geest en betrekken alle leerlingen, zodat ze zich welkom voelen,
 • wij geven nieuwe kansen en werken rond herstel na een conflict,
 • wij bieden maximale ontplooiingskansen aan elke leerling met het oog op een correcte doorstroming naar het secundair onderwijs

Houding van onze teamleden:

 • wij streven naar een positieve sfeer binnen ons team, waarbij we mekaar versterken,
 • wij hebben aandacht voor een correcte onderlinge communicatie b.t. leerlingen, werkvormen, voorbereidingen, …
 • gelijk(w)aardige werkingsprincipes rond gedrag worden in elke deelgroep gehanteerd,
 • wij werken klasoverschrijdend in onze deelwerkingen,
 • uniforme klas- en schoolafspraken worden gevolgd door het hele team,
 • Onze aanpak van leerlingen wordt gedragen door het hele team: together we achieve more!

Houding naar ouders:

 • wij zetten in op een vlotte, laagdrempelige bereikbaarheid: dagelijkse communicatie via heen-en-weerschriftje, mail, telefonisch,…
 • wij steven naar een eerlijke en duidelijke communicatie,
 • via een facebookpagina kunnen de ouders onze activiteiten volgen

Onze organisatie:

 • er is zorg- en klasondersteuning door paramedici,
 • de deelteams worden aangestuurd door de orthopedagoog en/of psycholoog,
 • er zijn 4 verschillende speelplaatsen, één voor elke deelgroep. Voor het toezicht gelden gezamenlijke afspraken en specifieke accenten,
 • we werken op proactief, preventief en curatief op het vlak van gedrag,
 • Het schoolteam werkt in werkgroepen rond leerinhouden, schoolvisie, handelingsplanning, socio-emotionele ontwikkeling en gelijke onderwijskansen. De informatie uit deze werkgroepen stroomt door naar het ganse team

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven