Knipsel

De Schakelschool

Waar elke schakel telt!

klik hier voor meer info

Waarin zijn wij buitengewoon?

 • wij werken heel bewust aan het welbevinden van onze leerlingen: naast kennisverwerving hebben wij oog voor het emotionele en het sociale aspect en de motivatie. Wij hechten er veel belang aan dat kinderen zich goed voelen op school, vandaar ook dat ons onderwijs afgestemd is op het niveau en tempo van ieder kind;
 • wij hebben een aparte en gespecialiseerde deelgroepenwerking (type basisaanbod, type 9 en type 3), die weliswaar gericht is op integratie van de verschillende onderwijstypes;
 • leerkrachten met specifieke kennis over autisme, gedrags- en emotionele problemen
 • een multidisciplinair team van klas- en zorgleerkrachten, psychologe, orthopedagoge en paramedici (logopedist, ergotherapeut en kinesitherapeut) werkt nauw samen om de kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden;
 • klasinterne ondersteuning door zorgleerkrachten en paramedici
 • bijzondere leermeesters Techniek en Wereldoriëntatie, met aandacht voor praktijklessen;
 • hanteren van specifieke methodieken, gericht op het aanleren van sociale vaardigheden;
 • voor type 9 leerlingen: autisme-vriendelijke, prikkelarme klassen;
 • onze 4 speelplaatsen zijn aangepast aan de leerlingen per deelgroep;
 • een uniform pictogrammen systeem over gans de school;
 • de personeelsleden werken in interactie met de successleutel;
 • werken met een jaarthema rond de 5 belangrijke waarden
Read More
respect
leerplezier
zelfsvertrouwen
wereldburger
zelfstandigheid

respect

leerplezier

zelfvertrouwen

wereldburger

zelfstandigheid

De Schakelschool is een school voor buitengewoon onderwijs type 3, type 9 en basisaanbod. Wij bieden onderwijs aan kinderen van 2,5 jaar tot 13 jaar.

In de Schakelschool hechten wij er veel belang aan dat kinderen zich goed voelen, het welbevinden staat centraal. Elke schakel telt!

Elk kind krijgt onderwijs op maat, dit wil zeggen dat we het eigen tempo en niveau van het kind volgen. De zorgleerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesist, orthopedagoog en psycholoog werken nauw samen met de klasleerkrachten om de kinderen maximale ontwikkelingskansen te bieden. De waarden zelfstandigheid, respect, wereldburger, zelfvertrouwen en leerplezier zijn belangrijke schakels in de werking van onze school.

kinderen van het lager onderwijs met specifieke onderwijsbehoeften, voor wie het gemeenschappelijk curriculum met redelijke aanpassingen niet haalbaar is in het regulier onderwijs. Dit type vervangt geleidelijk de vroegere types 1 en 8

kleuters en lagere schoolkinderen met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

kleuters en lagere schoolkinderen met een emotionele of gedragsstoornis, maar zonder verstandelijke beperking:

  • gedragsstoornis
  • opstandige gedragsstoornis
  • aandachtstekort- en hyperactiviteitsstoornis
  • emotionele stoornissen
  • angst- en stemmingsstoornissen

Ervaringen

'Elk jaar opnieuw beseffen we dat de schoolkeuze voor Rik de juiste was. Voor ons heeft de Schakelschool een veilig gevoel gegeven binnen het gezin. Rik krijgt er letterlijk en figuurlijk de ruimte om te groeien. Zijn misstappen op school worden correct aangepakt en zorgen ook nog eens voor leermomenten. Het straffe is dat hij dit zelf ook al zo kan benoemen. Voor Rik zelf is de gestructureerde grote speelplaats en de nieuwe Kakeltuin het leukste op school. Hij zou nooit nog een overvolle speelplaats willen waar iedereen maar op doet zegt hij'.

-Els, mama van Rik-

zelfstandigheid

Zelfstandigheid

Durven functioneren in de maatschappij

Probleemoplossend denken

Durven hulp zoeken

Voor zichzelf zorgen

Sterk in het leven staan

wereldburger

Wereldburger

Passend voorbeeld door rolmodel

Leren omgaan met verschillen en gelijkenissen

Respectvolle omgang met elkaar

Afspraken maken en naleven

Gevolgen van acties inschatten

zelfsvertrouwen

Zelfvertrouwen

Basis om tot leren te komen

Zich goed in zijn vel voelen

Positief zelfbeeld ontwikkelen

Durven fouten maken

respect

Respect

Respect voor de eigenheid van anderen

Respect voor materiaal

Respect voor het milieu

Leren omgaan met verschillen

Houding zonder vooroordelen

leerplezier

Leerplezier

Basis voor leergierigheid

Positieve bekrachtiging / Aangepast aanbod

Groeperingsvormen op maat

Voldoening in het leren en leven op school

Talenten ontdekken en ontplooien

BuBaO Schakelschool

Larestraat15
3511 Kuringen
011 25 53 16
(Directeur a.i. Marijke Bleus)
Scroll naar boven